هندبوک فنی wavy web

همکاران گرامی و مهندسین محترم طراح و ناظر: اساس محاسبات تیرورق با جان موجدار، جداول مقاطع پیشنهادی و گزیده ای از کتاب راهنمای طرح و اجرای سوله از طریق لینک زیر قابل دانلود است

دانلود هندبوک طراحی تیرورق با جان سینوسی

سلام