بهتر است توليدكنندگان به‌ جاي افزايش قيمت توليدات، در مسير حل دايمي مشكلات از جمله افزايش بهره‌وري، كنترل ضايعات و جلوگيري از هدررفت زمان، بكارگيري مناسب انرژي و آموزش نيروي انساني اقدام كنند، زيرا افزايش قيمت محصولات سود مقطعي را نصيب توليدكننده مي‌كند.
 اگر افزايش قيمت محصولات توليد مورد موافقت سازمان هاي ذيربط قرار گيرد ، زودگذر است و اثر دايمي و پايداري نخواهد داشت .
*نقطه توقف رشد توليد در قطع واردات است
اگر واردات مواد اوليه قطع شود رشد توليد به طرز چشمگيري متوقف خواهد شد و انگيزه براي رقابت با رقباي خارجي از بين مي‌رود.
 اين اتفاق در صنعت خودرو افتاد چرا كه با مانع شدن بر سر راه واردات خودرو، توليدكنندگان داخلي انگيزه‌اي براي رشد توليدات خود نداشتند زيرا مانعي بر سر راه فعاليت خود نمي‌ديدند.
 توليدكننده بايد بداند كه چاره مشكلات او قطع و يا كاهش واردات نيست.
دبير انجمن كيفيت، استفاده از راهكارهايي نظير افزايش تعرفه با هدف كاهش واردات را در اين مسير بي تاثير دانست و گفت: توليدكننده فقط با بهبود كيفيت كالاي خود مي‌تواند مصرف‌كننده را به سمت مصرف كالاي داخلي سوق دهد.