هر گاه که عوامل بنیادین اثر گذار بر بازار داخلی فولاد ادامه پشتیبانی از افزایش قیمت های داخلی را رها کرده و به نوعی روند افزایشی بدون استدلال کافی و منطق لازم برای خریدار نهایی یا سطح آخر باشد؛ سرعت افزایش قیمت ها افسار گسیخته و بی برنامه میشود؛ همین سیگنال خودش به تنهایی نشان از فرار رو به جلو دارد؛ خواه از سمت القایی ها باشد خواه از سمت حوزه نورد ...