همچنین طی این مدت، ۴۰۴ فقره پروانه اکتشاف صادر شد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۴۱۸ فقره بود که حاکی از کاهش ۳.۳ دهم درصدی صدور پروانه اکتشاف است. افزون بر این، طی مدت مذکور، ۲۲۸ فقره پروانه بهره برداری معدن صادر شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۲۳۶ فقره پروانه بهره برداری)، ۳.۴ درصد کاهش یافت.

براساس این گزارش، میزان هزینه عملیات اکتشاف در بخش گواهی کشف طی ۵ ماهه امسال، ۳۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بود که در مقایسه به رقم مدت مشابه سال گذشته (۲۰۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال)، ۵۹.۱ درصد رشد یافت.

افزایش ۷.۱ درصدی اشتغال

طی ۵ ماهه امسال، در بخش صدور پروانه بهره برداری، ۲ هزار و ۷۷ نفر اشتغال ایجاد شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، یک هزار و ۹۳۶ نفر بود که نشان دهنده افزایش ۷.۳ درصدی میزان اشتغال در این بخش است.

افزایش ۸۲ درصدی وصول حقوق دولتی

افزون بر این، طی ۵ ماهه نخست سال ۹۸، حدود ۷ هزار و ۱۹۷ میلیارد و ۱۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال حقوق دولتی از معادن وصول شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۷ (۳ هزار و ۹۵۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون و یکصد هزار ریال)، حاکی از افزایش ۸۲ درصدی است.