گویا صحنه گردانان این کالا قصد کوتاه آمدن ندارند، حالا این صحنه گردانان چه کسانی هستند و چطور این کار را میکنند؛ کسی که در این بازار پیراهن پاره کرده باشد و چند نفر از پیشکسوتان این بازار را اگر بشناسد و چند دقیقه‌ای پای صحبت انها بنشیند؛ تا حد زیادی جواب پاسخ خود را خواهد گرفت ‌...
فقط همین قدر میتوانیم اشاره کنیم که بازار این کالا مدتی است که تقریبا کانالیزه گردیده و متاثر از شرایط به وجود آمده و حاکم بر بازار این کالا، در کنترل عده‌ای قرار دارد ...  حالا چطور و به چه نحو؛ پیش تر ها به برخی زوایای آن در حد بضاعت اشاراتی شد ولی بطور کلی شرح حال بازار این کالا از زبان بزرگان و پیشکسوتان این بازار شنیدنی تر است.