قیمتها هم امروز بنا بر برخی شنیده ها از برخی بنکداران نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته تغییرات محسوسی را نشان نمیدهد؛ موجودی تیرآهن ۱۸ در انبارها کم یاب شده بطوریکه فروشنده ها صورت بار این سایز را بصورت محدود و در حد چند شاخه و کنار بار میگیرند ...