امروز هم شاهد افزایش قیمت پیشنهادی این کالا در بازار هستیم و متاسفانه ادامه روند التهابی معاملات تیرآهن در بورس کالا و در روز جاری، به این مسئله دامن زد؛ همانطوریکه پیش تر ها مفصل در خصوص حال روز بازار و سیستم توزیع این کالا بحث شد؛ حاکم شدن سیستم مونوپلی ( monopoly ) در بدنه یا ساختار اصلی توزیع این کالا در خروجی بورس کالا به دلیل اعمال سیاست های غلط و متضاد با منافع مصرف کننده یا ضعف مشهود قوانین جاری در بورس کالا به واسطه عدم اعمال محدویت سقف خرید برای هر کد بورسی و بلعیده شدن این کالای انحصاری در معاملات بورس کالا توسط شرکت های بزرگ و تا حدودی مشخص برای تجار؛ از جمله مهمترین عوامل دامن زدن به این شرایط نه چندان جالب برای مصرف کننده نهایی دیده میشود که متاسفانه با سکوت یا بی توجهی یا چراغ سبز نهادهای نظارتی به نوعی حمایت میشود و این در حالی است که تولیدکننده این کالا مواد اولیه این محصول را با نرخ ریالی حمایتی و یارانه ای تهیه میکند . گفتنی است که اعمال سیاست های فروش سلف بلند مدت یک یا دوماهه، محدودیت و کاهش حجم عرضه و عرضه و تولید انحصاری این کالا یا عدم وجود تنوع در تولیدکننده تیرآهن در کشور، از دیگر عوامل اصلی هستند که به این التهاب دامن میزند .