بر اساس تحقیقات بازار انجام گرفته، درآمد خالص بهره برداری از سالنهای ورزشی، با معیارهای حداقلی، پانزده میلیون تومان در ماه است....     برای اطلاع بیشتر از جزییات لطفا با شرکت تماس بگیرید.