تاثیرات درجه حرارت روی انبساط و انقباض سقف سوله مستند گردیده‌اند (مرجع B12.6) در هر حال بارهای زیاد ناشی از تغییر درجه حرارت در بست‌هائی که پانل‌های صفحه‌ای را بر پرلین های سقف سوله ها متصل می‌نماید و مکانیزم واقعی عکس‌العمل سازه‌ای و توزیع فضائی بارهای اتصال دهنده هنوز بخوبی درک نشده‌اند. بعلاوه درجه حرارتهای ناشی از اشعۀ خورشید در طول ساعات روز و انکعاس مجدد سرمایشی در طول شب قبلاً اندازه‌گیری نشده است و روش‌های تحلیلی برای پیش‌بینی درجه حرارت سطحی پوسته ارائه شده است. MBMA برای دستیابی به اطلاعات بیشتری دربارۀ این پدیده در طول سالهای 1979 تا 1983 مسئولیت تلاشهای تحقیقی گسترده‌ای را برعهده گرفته است. تحقیقات تحلیلی و مطالعات میدانی برای یک ساختمان سوله همراه با آزمایشات آزمایشگاهی در مقیاس کامل به عمل آمده است و نتیجه نهائی این تحقیقات در دو گزارش بوسیله محققین منتشر شده است (مراجع B12.1 و B12.4)

در گزارش اول در «قسمت 1» تحت عنوان درجه حرارتهای حد نهایی پوسته سطحی حاصل از اشعه خورشیدی و تشعشع مجدد سرمایشی به روشهائی برای پیش‌بینی درجه حرارتهای پوستۀ سطحی پانل‌های دیوار و سقف بعنوان تابعی از پارامترهای ساختمان و شرایط آب و هوائی همراه با یک موقعیت خاص جغرافیایی اشاره شده است. در گزارش دوم در «قسمت2» تحت عنوان عکس‌العمل سازه‌ای سیستم سقف سوله ها نیز توجه خاصی به عکس‌العمل سازه‌ای سیستم سقف یک سوله به عمل آمده و یک مدل اجزاء محدود دو بعدی (FEM) با توانائی ارزیابی بارهای حرارتی واقعی تولیدی در اجزاء مختلف (پنل، پرلین‌ها و اتصالات) یک سقف فلزی معمولی بسته سوله ارائه گردیده است. یک مدل ساده یک بعدی خطی از تیر شیروانی نیز ارائه شده است که می‌توان از آن برای پیش‌بینی بارهای حرارتی تولیدی در پرلین و ورود آنها به اتصالات پرلین ها برای انواع مختلفی از سیستم سقف‌های بسته سوله ها استفاده کرد. نهایتاً نتایج مطالعات پارامتری بعمل آمده با استفاده از مدل اجزاء محدود با دیدگاه کاهش تاثیرات انبساط و انقباض ارائه گردیده‌اند. اندازۀ و توزیع فضائی بارهای اتصالات برای تعدادی از سیستم‌های سازه‌ای سقف نیز داده شده‌اند.

MBMA بر پایه نتیجه نهایی تحقیقات فوق اعمال محدودیت طولی 66 متری برای هر سازه سوله جداگانه را پیشنهاد کرده است. این مقدار در ایران با حاشیه امنیت محافظه کارانه 60 متر پیشنهاد میشود.

تاثیرات اسکلت سوله بر اثر انقباض

تاثیرات اسکلت سوله بر اثر انبساط