هدف از تدوین این ضمیمه ارائه اطلاعات کاربردی لازم درباره اندازه آبرو شیروانی و فاصله ناودان‌های تخلیه (زهکشی) یا ناودان‌های ساختمانی برای سقف‌های سوله ها است. در کد ساختمان بین‌المللی 2000، قسمت 4/1503 قید گردیده است که طراحی و نصب سیستم‌های تخلیه بام (سقف) باید با آیین نامه لوله کشی بین المللی مطابقت داشته باشند. فاصلۀ بین ناودان‌ها تابعی از سطح زهکشی شیب‌های سقف سوله ها و شدت بارندگی پیش‌بینی شده است. بارندگی بوسیلۀ سازمان هواشناسی اندازه‌گیری می‌شود. این سازمان، آمار بارندگی تجمعی یک رگبار را در فواصل 5 دقیقه‌ای ثبت می‌کند. آنگاه بیشترین بارندگی تجمعی 5 دقیقه ای برای بارش یک ساعته، برون‌یابی می شود که تحت عنوان شدت بارندگی برحسب اینج بر ساعت تلقی می‌گردد. سازمان هواشناسی با استفاده از آمار بارندگی یک دوره بلند مدت (بیش از 25 سال) می‌تواند با توجه با اصول آمار و احتمالات رگبارهای مورد انتظار را برای دوره‌های برگشت مختلف پیش‌بینی نماید. قسمت نهم این کتاب شامل اطلاعاتی می‌باشد که مربوط به داده‌هائی با دوره‌های برگشت 5 ساله و 25 ساله هستند. در این مورد توصیه شده است که سیستم‌های مربوط به زهکشی خارجی براساس دورۀ برگشت 5 ساله و مربوط به زهکشی داخلی براساس دوره برگشت 25 ساله طراحی شوند. ریسک خسارتهای مالی در مواردی که در سیستم زهکشی داخلی استفاده می‌شود خیلی بیشتر است. قسمتهای پیشانی و جان پناهها باید برای شرایط زهکشی داخلی طراحی شوند. همچنین توصیه شده است که در محل اتصال  آبرو به ناودان از یک کلکتور (جمع کننده) استفاده شود. معادلاتی که متعاقباً ارائه می‌گردند امکاناتی را فراهم می‌آورند که طراح سوله بتواند اندازۀ مورد نیاز آبراهه و فاصله ناودان‌ها را تعیین نماید. معادلات زیر که برای آبروهای مستطیلی شکل بکار می روند از عبارات مندرج در مرجع B1.3.5 استخراج شده‌اند.


(A4.1) معادله اصلی برای ظرفیت آبراهه مستطیلی
در رابطه فوق خواهیم داشت: 

R= عرض سقفی که باید زهکشی یا تخلیه شود (برحسب فوت) 

=L طول آبرویی که باید تخلیه شود (برحسب فوت) 

=I شدت بارندگی برحسب اینج برساعت با دورۀ 5 دقیقه‌ای (اینج بر ساعت) 

=d عمق آبرو (برحسب اینج) 

=W عرض آبراهه بر حسب اینج. 

T=1 برای شرایطی که ناودان در انتهای آبراهه مورد نظر زهکشی قرار گرفته باشد. 

T=2 برای شرایطی که ناودان در مرکز طول آبراهه مورد نظر زهکشی قرار گرفته باشد.

معادله اصلی برای تعیین ظرفیت ناودان به شرح زیر ارائه شده است:  

A= سطح مقطع عرضی بر حسب اینج مربع.

معادلاتی را که دارای کاربرد عمومی هستند به شرح زیر میتوان ارائه داد

 


با توجه به فرمول های ذکر شده ، حداقل شیب طولی آبرو های سقفی برابر با 0.2% می باشد. به عنوان مثال هر 6 متر می بایست 12میلیمتر شیب در نظر گرفت.