هر چند قرار است صنایع فولاد آلمان سوخت مصرفی خود را از سوخت های فسیلی به انرژی های پاک تغییر داده و تا سال ۲۰۵۰ میزان قابل توجهی از دی اکسید کربن تولیدی خود را کاهش دهد، اما وضعیت در صنایع فولاد این کشور که قدرتمندترین اقتصاد اروپا محسوب می شود به گونه ای است که آلمان ها نمی توانند اهداف مورد نظر اتحادیه اروپا را در مدت تعیین شده جامعه عمل بپوشانند.

آلمان به همراه فرانسه بزرگترین تولید کننده فولاد در اروپا محسوب می شوند و هر گونه تغییر در تولید فولاد از سوی این کشورها بر بازار اروپا تاثیر گذار است.